RRRR
Strona główna > > Porady kulinarne

Przepis na wino

Przepisów na wino jak i sposobów robienia jest wiele. Ka?dy ma swoj? technik? przyrz?dzania. Du?o zale?y od u?ytych owoców. Osobi?cie preferuj? przepis na wino z wi?ni, czarnej porzeczki oraz z winogron. Niezale?nie od u?ytych owoców, nale?y przestrzega? podstawowej zasady proporcji kwasowo?ci i s?odzenia wina.

Aby nasze wino mia?o odpowiedni smak musimy zadba? o jego kwasowo??. U?ywamy do tego tabeli kwasowo?ci owoców, która mówi nam w jakich proporcjach rozcie?czamy nastaw winny z wod?.
Drugim parametrem jest zawarto?? cukru w nastawie. Tu tak?e korzystamy z tabeli zawarto?ci cukru w poszczególnych owocach.

Gotowy nastaw poddajemy fermentacji przez oko?o 6-8 tygodni w zale?no?? od oczekiwanej mocy wina. Nast?pnie m?ode wino klarujemy przez minimum 2 tygodnie. W zale?no?ci od u?ytych owoców proces klarowania powtarzamy, a? uzyskamy czyste wino.

Maksymalne st??enie alkoholu w winie domowym dochodzi do 18%, powy?ej dro?d?e winiarskie obumieraj?.
Na zdj?ciu zimowe wino z ry?u i ?urawiny.

Krok po kroku jak wygl?da robienie wina.
Dla ka?dego owocu nale?y wyliczy? ile cukru i wody doda? do nastawu.
W tym roku ze wzgl?du na nieurodzaj innych owoców robi?em wino ze ?liwki. Nie jest to najlepszy owoc na pierwsze wino, poniewa? trudno si? klaruje.
Dysponowa?em 10 kg tego owocu. Zacz??em od przygotowania matki dro?d?owej - czyli startowych dro?d?y winiarskich. W tym celu saszetk? takich dro?d?y ze szczypt? po?ywki (wszystko do kupienia w odpowiednich sklepach) rozpu?ci?em w ma?ej 0,3 litrowej butelce w przegotowanej i ostudzonej wodzie. Okry?em t? butelk? w ?ciereczk? i ustawi?em na 3 dni w ciep?e miejsce. Dro?d?e musz? zacz?? pracowa?, poznajemy to po tym, ?e woda staje si? m?tna.

Po 2-3 dniach szykujemy ?liwki. Myjemy je, drylujemy i przekrajamy w ?wiartki, nast?pnie wrzucamy do baniaka. W garnku gotujemy wod? - 4 litry, gdy zawrze dodajemy do niej cukier - na pocz?tek 2 kg. Gdy woda przestygnie dodajemy j? do ?liwek, nast?pnie wlewamy nasz? matk? (musi ju? dobrze "buzowa?").
Nasz wino zamykamy korkiem i wk?adamy w korek szklan? rurk? wype?nion? wod?, b?dziemy dzi?ki niej widzie? czy nasz dro?d?e pracuj? (pykanie, bulgotanie itp). Pami?tajmy aby w "g?siorze" pozostawi? od pó? do 1/3 pojemno?ci wolnego miejsce na burzliwy proces fermentacji. W pierwszej fazie fermentacji, zwanej burzliw? dochodzi do pienienia si? m?odego wina i podnoszeniu jego wysoko?ci. W przypadku zbyt ma?ej ilo?ci wolnego miejsca mo?e doj?? do wykipienia wina, a w najgorszym wypadku do wybuchu butli z winem.

Butl? opatulamy kocem i wstawiamy w ciep?e miejsce np. blisko kaloryfera.
Gdy nasze bulgotanie staje si? coraz rzadsze np. co minut? nale?y dro?d?e po?ywi? dodatkowym cukrem. Ponownie gotujemy oko?o 0,5 litra wody, rozpuszczamy w niej cukier i wlewamy po wystudzeniu! do baniaka.
Po oko?o tygodniu proceder powtarzamy. Pami?tajmy, ze nie mo?emy dopu?ci? do tego aby bulgotanie usta?o, wówczas dro?d?e mog? przesta? fermentowa? wino i zatrzyma? proces wytwarzania alkoholu.

Po up?ywie 2-4 tygodni nasze wino przechodzi w drug? faz? fermentacji i bulgotanie staje si? wolniejsze.

Po up?ywie 6-8 tygodni wino zlewamy znad osadu za pomoc? w??yka do innego "g?siora". Musimy to zrobi? z wyczuciem by ?ci?gn?? wino bez m?tnego osadu.

Wino b?dzie si? klarowa?o oko?o 2 tygodnie. Proces klarowania, czyli zlewania wina z osadu do drugiego "g?siora" powtarzamy do momentu, a? uzyskamy czyste wino.

Gotowe wino zlewamy w??ykiem do butelek i zatykamy korkiem. Wina o mocy powy?ej 16% mo?emy przez lata przechowywa? w piwnicy bez obawy o zepsucie. Z wiekiem wino nabiera w?a?ciwego sobie bukietu :-)
Kami? | Czytano 20347 razy | 11-10-10 |